Политика на управление

Основната дейност на Сатурн 2 ООД е

Строителство: Реконструкция и ремонт на жилищни, нежилищни и инфраструктурни обекти. Благоустрояване на обществени и околоблокови пространства. Ремонт и изграждане на пътища и съоръжения към тях. Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на електрически инсталации, площадкови мрежи НН, РУ-СН 20 kV, структурно окабеляване, видеонаблюдение, системи за контрол на достъп QEST, автоматизация и поръчков (клиентски) софтуер, климатизация и вентилация.

с присъщите й изисквания за качество на продукта, околна среда, информационна сигурност, здравословни и безопасни условия на труд и социална отговорност.
В своята дейност ръководството на САТУРН 2 ООД поема ангажимент за непрекъсното поддържане и подобряване на Система за Управление в съответствие с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 чрез:

  • максимално удовлетворяване на приложимите изисквания, както и за непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление;
  • недопускане на дискриминация или пристрастия от всякакъв род; предотвратяване на наранявания, заболявания и замърсявания, за резултатността по отношение на качеството на продукта, околната среда, информационната сигурност, здравето и безопасността при работа и социалната отговорност;
  • съответствие с приложимите правни и други изисквания, възприети от САТУРН 2 ООД, които се отнасят до качеството на продукта, социалните ангажименти, опасностите за здравето и безопасността при работа, определените аспекти на околната среда и рисковете за информационната сигурност.

Тези ангажименти представляват постоянни и основни цели на САТУРН 2 ООД, а на тяхна база ежегодно се определят конкретни цели, чието постигане периодично се преглежда и отчита.

При оценката на Качеството Околната Среда и Здравето и Безопасността при Работа се прилагат количествени и качествени критерии по утвърдени методики.

Настоящата Политика:

  • е основополагащ документ на Системата за Управление на САТУРН 2 ООД;
  • утвърдена е от ръководството на САТУРН 2 ООД;
  • ежегодно се преглежда за адекватност и при необходимост се актуализира;
  • комуникирана е с персонала на САТУРН 2 ООД и с всички заинтересовани страни;
  • достъпна е за обществността, като за целта е публикувана на интернет сайта на САТУРН 2 ООД.

Управител на САТУРН 2 ООД: Атанас Стамболиев

Последна промяна: 18.01.2021 г.
[Оригинал на "Политика по управление на САТУРН 2 ООД" от 2021 г.] 
[Оригинал на "Политика по управление на САТУРН 2 ООД" от 2017 г.]
[Оригинал на "Политика по управление на САТУРН 2 ООД" от 2016 г.]
Публикувано: [19.01.2015 г.]