Силови ел. инсталации

Силовите ел. инсталации, наричани още силноткови електроинсталации, са системи, работещи с напрежение от от 100 до 1000V. Основната им цел е подсигуряване на помещението, за което се изграждат, с електрическа енергия според предназначнието му. След като мрежата е изградена към нея могат да се присъединят електрически консуматори с висока мощност (силови).

„Сатурн-2“ ООД предлага услуги по проектиране, реализация и поддръжка на силови електроинсталации. Фирмата е сертифицирана от TUV AUSTRIA CERT GMBH за изграждане на силнотокови ел. инсталации. Допълнително разполага и с екперти, които притежават правоспособност за планиране и изграждане на мрежата не само на ниво помещение и сградна инсталация, но и връзката към трафопостове и подстанции. Това ви гарантира пълната сигурност и надеждност на електрозахранването, икономичност при изграждане и експлоатация на помещението и сградата, електро и пожаробезопастност и, като резултат, лесна и удобна експлоатация.

Ще реализираме Вашата силова ел. инсталация в кратък срок и с високо качество.

Основни изисквания към ел.инсталации на високо напрежение

Силнотоковите ел. инсталации включват както осветителна инсталация на високо напрежение, така и общия план на цялостната инсталация за конкретния обект. Проектирането и изграждането им зависят от изискванията на наредбите за типа на сградата – дали е битова, обществена, предприятие и други. Това следва да се предвиди в процеса на изграждане на проекта за силовата електроинсталация.

За запитвания за изграждане на силови ел. инсталации, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Основни принципи при изграждане на силови инсталации

Според указанията в Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, трябва да се следват определени принципи при изграждането на силови инсталации. Те са различни, според типа на сградата, както и предназначението на помещението. Основните принципи, които се следват при изграждане на силова ел. мрежа, са необходимото ниво на осветеност (за осветителните инсталации) и брой контакти в зависимост от типа на помещението и неговата площ.

Разпределението на контактите е различно за жилищните, обществените и промишлените сгради. Във всеки тип сграда е определен броят контакти, който е задължителен за определена площ – за стаите, спалните, кухните, коридорите и стълбищата, за работни и производствени помещения и други.

Всички тези, а и много други, изисквания трябва да се вземат предвид и да се планират, а след това да се приложат и следят във времето от компетентни лица. Целта е не само избягване на санкции, но преди всичко осигуряване на пълна безопасност при експлоатацията на обекта.

Доверете се на специалистите от „Сатурн-2“ ООД. Изпратете запитване за вашия обект още сега:

За запитвания за изграждане на електроинсталации на високо напрежение, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Видове силнотокови инсталации

Може би най-популярната част от силнотоковите инсталации са осветителните. Освен стандартното осветление, те включват флоуресцентното, както и осветлението в специални сгради (например театри, кина и други). Към силовите инсталации се включват и асаньорните уредби, гръмоотводните уредби, техниката по електробезопасност и други.

За запитвания за изграждане на високоволтови електрически инсталации, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Осветителни инсталации

Основна цел на изграждането на осветителна инсталация е осигуряване на подходящо ниво на осветеност в помещенията. Има определени норми на осветености по БДС, които са съобразни с функцията на различните помещенията и извършваните дейности в тях. Нормираните осветености трябва да се спазват при проектирането и изграждането на силовата инсталация, като това се постига чрез правилен избор, базиран на изчисления, на вида, броя и мястото на монтаж на осветителните тела, които могат да се управляват поотделно или групово.

Осветителните инсталации могат да работят както на високо, така и на ниско напрежение. Външното осветление е част от планирането на слаботоковите ел. инсталации. Вътрешното осветление може да е както слаботкова инсталация, така и силова, и се разделя според предназначението си, а след това и според типа сграда и помещение.

Приниципите на изграждане на силовите осветителни инсталации се базират на нивото на осветеност, видовете консуматори, както и предназначението на сградата и помещението.

За запитвания за изграждане на осветителни инсталации на високо напрежение, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

За повече информация и запитвания:

  • Ивайло Василев

Изпратете запитване  по email

Изпратете запитване по email

Вижте цялата информация за контакти с Ивайло Василев »