Наръчник за работа със софтуер SAC Tool

Софтуерният инструмент SAC Tool работи с четците SAC 200 или SAC 3000 и кабел, осъществяващ връзката между контролера и компютър, предлагани в онлайн магазина на QEST.

Представяне на SAC Tool – кабел и софтуер

SAC Tool е система за управление на архиви в контролери за контрол на достъп SAC 200 и SAC 3000 през компютър. Системата се състои от кабел за връзка с компютър и софтуер за създаване и редактиране на архиви със записани номера на карти или чипове в самостоятелен четец (контролер) за контрол на достъп SAC-200 или SAC-3000.

Повече за SAC Tool можете да научите тук »

Информация за SAC-200 вижте тук »

Научете повече за SAC-3000 оттук »

За изтегляне на софтуера SAC Tool в .ZIP формат, кликнете тук »

Работа със SAC Tool

Свързване на SAC-200 / SAC-3000 с компютър

Трябва само да следвата стъпките, описани по-долу:

1. Свържете устройството с компютъра, посредством кабела за програмиране.

2. От меню „Настройки“ изберете COM порт

3. От падащото меню „Port“ изберете номера на СОМ порта. [graphic]

Натиснете бутона за Отваряне / Затваряне на СОМ порта.

[graphic]

При отворен СОМ порт бутонът променя цвета си от червен на зелен и индикаторът започва да свети

[graphic] [graphic].

При повторно натискане на бутона или при клик върху СОМ порт индикатора, СОМ портът се затваря.

[graphic]

Създаване на архив в SAC-200 и SAC-3000 със SAC Tool

1. Свържете се с SAC четеца с компютър

2. Въведете устройството в програмен режим, като използвате мастер картата;

3. Натиснете бутона „Свали“

[graphic]

4. На екрана се появява прозорец за въвеждане на име на картодържателя.

[graphic]

5. Въведете името на картодържателя.

Повторете стъпки 4 и 5, докато запишете всички на всички номера на чипове или карти. След приключване, преминете към стъпка 6.

6. От меню „Файл“ изберете „Запиши Като…“ и съхранете записа с подходящо за нуждите Ви име.

[graphic]

Записване на архив в SAC-200 или SAC-3000

1. Свържете се с устройството и го въведете в програмен режим, с помощта на мастер картата.

2. Отворете предварително записания архив, който искате да качите на четеца. Това става, като от меню „Файл“, изберете опцията „Отвори“.

4. Запишете данните от архива в четеца, като натиснете бутона „Качи“.

[graphic]

ВНИМАНИЕ!!! АКО ИМА ЗАПИСАНИ НОМЕРА В УСТРОЙСТВОТО, ТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ!!!

5. Показва се индикатор за прогреса на записване

[graphic]

6. Когато данните са записани в устройството, на екрана се извежда съобщение „Качването завърши.“

[graphic]

Редактиране и изтриване на запис от архива

1. Оворете архива, като в меню „Файл“ изберете опцията „Отвори…“.

2. Реадактиране на име на потребител – кликнете върху него с десен дутон на мишката. Показва се меню, от което трябва да изберете опцията „Редактиране“.

[graphic]

След това променяте името на потребителя.

3. Изтриване на запис от архива – маркирайте записа/записите, които искате да изтриете, чрез поставяне на отметка в квадратното прозорче пред записа.

graphic

4. Натиснете бутона „Изтрий“ или с кликнете с десния бутон на мишката и от падащото меню изберете опцията „Изтрий“.

[graphic]

5. Отваря се прозорец за потвърждаване на изтриването

graphic
6. Ако сте сигурни, натиснете „OK“. В противен случай, натиснете „Cancel“.

Екрани и помощни менюта в SAC Tool

Екран „Списък с потребители“

„Списък с потребители“ е таблица, в която се визуализира списък с всички добавени записи, когато отворите файл с архивирани данни или когато сте свалили информация от устройството.

[graphic]

Колоната „Име“ показва списък с имената на потребителите.

Колоната „Карта N“ визуализира номерата на картите или чиповете, които са въведени в устройството. С цел сигурност на данните, в списъка не се изписва целия номер на картата.

Меню „Десен Бутон“

[graphic]

Меню „Десен Бутон“ се отваря при клик с десния бутон на мишката в зоната на таблицата „Списък с потребители“. Съдържа списък с възможни действия, които са описани по-долу:

  • Редактиране – поставя избрания запис (с поставяне на отметка) в режим на промяна (преименуване);
  • Избери всички – автоматично поставя отметки пред всички записи в списъка;
  • Отмени всички – премахва поставените отметки пред всички записи в списъка;
  • Изтрий – изтрива записите пред които има поставени отметки;
  • Търси… – извършва търсене по име или номер в списъка.

Главно меню

Меню „Файл“

Меню Файл служи за работа с файлове (архиви)

[graphic]

Менюто съдържа следните бутони:
· Нов – създава нов (празен) списък;
· Отвори… – отваря записан в компютъра архив;
· Запиши – записва направените промени в отворения архив;
· Запиши Като… – отваря диалогов прозорец, от който се избира името, директорията и типа на файла, който искате да запишете;
· Принтирай… – отваря диалогов прозорец за принтиране на отворен архив;
· Настройки Принтер… – отваря диалогов прозорец за настройка на принтера, формата на хартията, избор на принтер и др.;
· Изход – затваря програмата.

Меню Настрйки

Меню Настройки се използва за настройване на COM порта и модела на контролера.
graphic
Бутона СОМ порт отваря прозорец за настройка на порта.
graphic
Бутона контролер отваря подменю за модела на контролера.
graphic
Ако сте се свързали с устройството и то е в програмен режим, модела се избира автоматично.

Меню Помощ

За да получите помощ за определен елемент от програмата, маркирайте елемента и натиснете F1.

Пример:

Ако искате да получите помощ за бутон Меню Файл, изберете менюто и поставете курсора на мишката в областта на менюто, след това натиснете F1. Програмата ще отвори страницата в която се съдържа инфорнация за Меню Файл.
За да изберете някой от бутоните, без да го натискате, използвайте клавиша TAB. Ако сте маркирали бутона graphic и натиснете клавиша F1, ще се отвори страницата на която е описан съответния бутон.

Бутони и Индикатори

Бутон Свали

Бутона Свали graphic се използва за извличане на записаните номера на карти(чипове) в SAC-200.
Ако сте се свързали с устройството и то е в програмен режим, при натискането на бутона данните започват да се прехвърлят от четеца към компютъра.
Ако натиснете бутона когато СОМ порта не е отворен ще се покаже следното съобщение graphic

Ако изберете „Yes“ програмата ще покаже съобщение, което ви подканва да поставите устройството в програмен режим.
graphic

След като сте в програмен режим натиснете „OK“. Данните започват да се прехвърлят от четеца към компютъра.

При всеки нов запис се извежда поле за въвеждане на име на картодържатела.
graphic

Бутон Изтрий

Бутона Изтрий graphic се използва за изтриване на запис(и) от архив. Той не изтрива записа директно от устройството а само от архива. Но ако качите на устройството архив, от който сте изтрили запис, този запис се изтрива и от устройството.
При натискане на бутона, когато не е избран елемент от списъка, се извежда съобщение graphic

Пример:
За да изтриете няколко записа те трябва да са маркирани с отметка.
graphic

След макирането натиснете бутона graphic. Ще се появи съобщение за потвърждаване на изтриването.
graphic

Бутон Качи

Бутона Качи graphic се използва за прехвърляне на архивирани записи от компютъра към устройството. Ако сте се свързали с устройството и то е в програмен режим, при натискането на бутона данните започват да се прехвърлят от компютъра към четеца.
Ако натиснете бутона когато СОМ порта не е отворен ще се покаже следното съобщение graphic

Ако изберете „Yes“ програмата ще покаже съобщение, което ви подканва да поставите устройството в програмен режим.
graphic

След като сте в програмен режим натиснете „OK“. Данните започват да се прехвърлят от компютъра към четеца. Прехвърлянето на данните е завършено когато се появи съобщението
graphic.

Бутон Свързване

Бутона Свързване се използва за отваряне и затваряне на СОМ порта. Когато порта е затворен бутона е червен graphic при натискането му порта се отваря и бутона става зелен graphic.

Индикатор Памет

Индикатора Памет graphic показва колко от паметта на четеца е заета.

Индикатор Свързване

Индикатора свързване graphic показва състоянието на СОМ порта. При отворен порт индикатора свети graphic. Също така можете да отваряте или затваряте порта като клинете върху индикатора graphic.

Индикатор Прогрес

Индикатора Прогрес показва до каква степен е завършено прехвърлянето на данни или зареждането на файл.
graphic

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.